สารพันปัญหา

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล คำนำหน้า หรือเลขประจำตัวประชาชนผิดจะทำอย่างไร

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 02-9428162 ต่อ 4804 , 4802
(ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566) ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนในวันสอบสัมภาษณ์ โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มในข้อ 1

3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

4. คำถาม : การเปิดรับสมัครสอบ

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน 2566 - วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ                                          

5. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

คำตอบ : ผู้สมัครสอบทางออนไลน์ นำแบบฟอร์มไปชำระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2566 - 19 พฤษภาคม 2566 ภายในเวลาทำการของธนาคาร เท่านั้น ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร

คำตอบ : สมัครทางออนไลน์  จำนวนเงิน 130 บาท ประกอบด้วย
-ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท 
-ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

7. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไหร่ 

คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบเมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัตเลือก จะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งสามารถตรวจสอบ และพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซค์ของมหาวิทยาสัยเกษตรศาสตร์ที่เว็บไซต์ https://ku.thaiobjob.com และ http://www.person.ku.ac.th

8. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร

คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ https://ku.thajobjob.com และ http://www.person.ku.ac.th

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-9428162

10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  หรือ LineID : @Thaijobjob