มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารพันปัญหา

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 02-9428162 ต่อ 4804 , 4802
(ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566) ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนในวันสอบสัมภาษณ์ โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มในข้อ 1

คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

คำตอบ : กำหนดการรับสมัครและขั้นตอนการสมัครผู้สนใจสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ                      

คำตอบ : ผู้สมัครสอบทางออนไลน์ นำแบบฟอร์มไปชำระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ภายในเวลาทำการของธนาคารเท่านั้น ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย                                                           
ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบเมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งสามารถตรวจสอบ  พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เว็บไซต์ https://ku.thaiobjob.com 

คำตอบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองวิเทศสัมพันธ์ https://iad.intaff.ku.ac.th/ และ https://ku.thaijobjob.com

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  หรือ LineID : @Thaijobjob