มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารพันปัญหา

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 02-9428162 ต่อ 4804 , 4802
(ภายในวันที่ 11 มกราคม 2567) ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนในวันสอบสัมภาษณ์ โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มในข้อ 1

คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

คำตอบ : กำหนดการรับสมัครและขั้นตอนการสมัครผู้สนใจสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 - 11 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ                      

คำตอบ : ผู้สมัครสอบทางออนไลน์ พิมพ์แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร และนำแบบฟอร์มไปชำระที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น (ชำระภายในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ห้ามชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง)

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย                                                           
ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
(อัตราเดียวทั่วประเทศ)
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว

คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบเมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งสามารถตรวจสอบ  พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เว็บไซต์ https://ku.thaiobjob.com 

คำตอบ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจมาสมัครจำนวนน้อย กำหนดการ ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ผู้สมัครโปรดตรวจสอบข่าวสาร หรือ ประกาศรายชื่อฯ ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.rdi.ku.ac.th หัวข้อข่าวสมัครงาน)

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  หรือ LineID : @Thaijobjob